Huhkolan Omakotiyhdistys ry

23.06.2014 Patentti- ja rekisterihallitus

>> Lataa säännöt PDF-tiedostona

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Huhkolan Omakotiyhdistys ry. Kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa jäseniensä yhteisiä etuja, edistää ja käytännössä toteuttaa hyvää järjestystä sekä hyviä tapoja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi on yhdistyksellä oikeus:

1. Perustaa epäitsenäisiä alajaostoja

2. Edistää fyysillistä kulttuuria

3. Toimeenpanna huvitilaisuuksia, järjestää arpajaisia asianomaisella luvalla sekä pitää luento- ja valistustilaisuuksia

4. Harjoittaa ravintola- ja saunaliikettä

5. Omistaa kiinteistöjä

6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

7. Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa sellaisten kotimaisten järjestöjen kanssa, joilla on sama tarkoitus kuin yhdistykselläkin

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Huhkolassa ja sen lähiseudulla omakotitalon omistava kansalainen, rivitalon osakkeen omistaja, osaomistusasunnossa asuva tai näiden muodostama rekisteröity yhdistys. Jäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuosimaksun, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Jäsenmaksu on suoritettava ensimmäisen puolivuoden ajalla.

Yhdistyksen jäsenellä, joka ei säädetyssä ajassa ole suorittanut jäsenmaksujaan, ei ole äänestysvaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Uudet yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta.

Kunniajäseneksi yhdistykseen voidaan kutsua henkilö, joka on erityisellä innolla, taidolla tai lahjoituksella edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

5§ Eroaminen

1. Jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Erosta voi myös ilmoittaa yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

2. Johtokunta erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hänellä on suorittamatta vuosimaksuja enemmän kuin yhdeltä vuodelta.

3. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, ellei jäsen noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

6§ Johtokunta (hallitus) ja sen tehtävät

1. Yhdistyksen hallituksena toimii syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja lisäksi kolme (3) varsinaista sekä yksi (1) varajäsen.

Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä johtokunnan sihteeriä yhdistyksen sihteeriksi.

2. Johtokunta ottaa rahastonhoitajan sekä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta valmistaa yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja huolehtii yhdistyksen rahavarojen hoidosta ja muusta omaisuudesta.

Johtokunta on velvollinen vastaamaan tilin-/toiminnantarkastajien tekemiin muistutuksiin yhdistyksen vuosikokouksessa.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos enemmistö jäsenistä on päätöksiä tehtäessä saapuvilla.

Varsinaisten johtokunnan jäsenten ollessa estyneenä kutsutaan tilalle varajäsen.

3. Rahastonhoitaja on johtokunnalle vastuunalainen niistä varoista, jotka hänen hallussaan ovat.

Rahastonhoitaja nostaa yhdistyksen tulot, kokoaa saatavat, suorittaa johtokunnan hyväksymät laskut, hoitaa säännöllisesti tilikirjat ja luettelot sekä jättää joka vuosi edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet johtokunnalle tarkastusta varten ennen yhdistyksen vuosikokousta.

4. Sihteeri merkitsee tehdyt päätökset pöytäkirjaan, niin johtokunnan kuin yhdistyksenkin kokouksissa, laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja antaa sen ennen vuosikokousta johtokunnalle sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa.

5. Johtokunta on vastuunalainen yhdistyksen alajaostojen toiminnasta.

Alajaostot saavat toimia johtokunnan antamalla valtakirjalla.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilinpäätös tehdään edellisen vuoden kalenterivuoden tileistä keväällä ennen yhdistyksen vuosikokousta. Se annetaan hyvissä ajoin ennen vuosikokousta kahden yhdistyksen vuosikokouksen valitseman tilin-/toiminnantarkastajan tarkastettavaksi, jotka antavat tileistä ja omaisuuden hoidosta vuosikokoukselle valmistetun lausunnon ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset

1. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosi- ja syyskokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin tarve vaatii.

2. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta seinä/ilmoitustaulu-, sähköposti-, internet-, sanomalehti- tai suorajakeluilmoituksella. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyksen määräykset.

3. Vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuuhun mennessä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

A. Kokouksen avaus.

B. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

C. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

D. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

E. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta.

F. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastajien lausunto päättyneeltä toimintakaudelta.

G. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

H. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

I. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

J. Käsitellään muut asiat kokouksen päättämällä tavalla.

4. Syyskokous pidetään vuosittain loka-joulukuun välisenä aikana.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

A. Kokouksen avaus.

B. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

C. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

D. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

E. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.

F. Valitaan yhdistyksen sihteeri.

G. Valitaan kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsen johtokuntaan.

H. Valitaan kaksi (2) tilin-/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin-/varatoiminnantarkastajaa.

I. Päätetään liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.

J. Päätetään johtokunnan jäsenille ja tilin-/toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista.

K. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

L. Käsitellään muut asiat kokouksen päättämällä tavalla.

5. Ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Ylimääräisissä kokouksissa puhetta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja

tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

6. Äänestyksessä on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Äänien mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Jos jäsen vaatii, toimitetaan äänestys ja vaalit suljetulla lippuäänestyksellä.

Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee tuloksen arpa.

9§ Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

l. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat yhdistyksen päätöksen mukaan lahjoitettava alueen nuorten opiskeluun. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan samaan tarkoitukseen. Varat ovat talletettuna siinä pankissa, missä yhdistyksen tilit ovat, kaksi (2) vuotta purkamisesta ennen kuin ne jaetaan kyseiseen tarkoitukseen.

2. Kuitenkin, jos uusi vastaavanlainen yhdistys perustetaan paikkakunnalle ennen määräaikaa, on sillä oikeus saada varat korottomina. Kertyneet korot käytetään kohdan 1. mukaisesti.

3. Sääntöjen muutosta ja yhdistyksen purkautumista koskevat päätökset tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa tai syyskokouksessa, jolloin päätöksessä vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

10§ Yleisiä määräyksiä

Muissa kohdissa menetellään kuten laki yhdistyksestä määrää.